Symfony

Средата за разработка: Symfony

Symfony: Обща информация

Symfony е рамка на PHP, която предоставя на разработчиците набор от компоненти и инструменти за създаване и управление на надеждни, мащабируеми и сигурни уеб приложения. Важна характеристика на Symfony е вградената поддръжка на протокола HTTP. Това означава, че разработчиците могат да получават достъп и да манипулират HTTP заявки и отговори. За да улесни тези задачи, Symfony предоставя набор от константи. Тези константи позволяват на разработчиците да имат достъп до важни HTTP кодове за състояние, като HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR и HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED, за да отговарят на HTTP заявките и отговорите по подходящ начин. Следователно използването на константи в Symfony е важна практика, тъй като те помагат за по-последователен и по-лесен за разбиране код, а също така повишават четимостта и поддържането на кода. Освен това константите помагат за по-лесното разширяване и персонализиране на кода, което улеснява разработването на мащабируеми и гъвкави приложения.

Symfony: HTTP Константи

Response::HTTP_CONTINUE
Response::HTTP_SWITCHING_PROTOCOLS
Response::HTTP_PROCESSING
Response::HTTP_EARLY_HINTS
Response::HTTP_OK
Response::HTTP_CREATED
Response::HTTP_ACCEPTED
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
Response::HTTP_NO_CONTENT
Response::HTTP_RESET_CONTENT
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
Response::HTTP_MULTI_STATUS
Response::HTTP_ALREADY_REPORTED
Response::HTTP_IM_USED
Response::HTTP_MULTIPLE_CHOICES
Response::HTTP_MOVED_PERMANENTLY
Response::HTTP_FOUND
Response::HTTP_SEE_OTHER
Response::HTTP_NOT_MODIFIED
Response::HTTP_USE_PROXY
Response::HTTP_RESERVED
Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
Response::HTTP_PERMANENTLY_REDIRECT
response::HTTP_BAD_REQUEST
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
Response::HTTP_PAYMENT_REQUIRED
Response::HTTP_FORBIDDEN
response::HTTP_NOT_FOUND
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
Response::HTTP_NOT_ACCEPTABLE
Response::HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
Response::HTTP_REQUEST_TIMEOUT
Response::HTTP_CONFLICT
Response::HTTP_GONE
Response::HTTP_LENGTH_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
Response::HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
Response::HTTP_REQUEST_URI_TOO_LONG
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
Response::HTTP_REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE
Response::HTTP_EXPECTATION_FAILED
Response::HTTP_I_AM_A_TEAPOT
Response::HTTP_MISDIRECTED_REQUEST
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
Response::HTTP_LOCKED
Response::HTTP_FAILED_DEPENDENCY
Response::HTTP_TOO_EARLY
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_REQUIRED
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
Response::HTTP_REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
Response::HTTP_VARIANT_ALSO_NEGOTIATES_EXPERIMENTAL
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
Response::HTTP_NOT_EXTENDED
Response::HTTP_NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED