Konstante

Konstante v programskih jezikih

Microsoft Windows Runtime

Go (Golang)

Symfony

Python2

Python3

Python3.5

Ruby on Rails

JavaEE 7

CodeIgniter