405

Method Not Allowed

Oficiální stránky Kódy dílčích stavů
Metoda použitá pro požadavek není povolena

Specifikace stavového kódu HTTP 405

Stavový kód 405 Method Not Allowed označuje, že metoda přijatá v řádku požadavku je serveru původu známa, ale cílový prostředek ji nepodporuje. Původní server MUSÍ v odpovědi 405 Method Not Allowed vygenerovat pole hlavičky Allow obsahující seznam aktuálně podporovaných metod cílového prostředku. Odpověď 405 Method Not Allowed je ve výchozím nastavení kešovatelná, tj. pokud není v definici metody nebo ve výslovných kontrolách keše uvedeno jinak.

Zdroj / Citace z: Stavový kód 405 Method Not Allowed HTTP je specifikován v oddílu 6.5.5 oddílu RFC7231.

Jak vyhodit stavový kód 405 pomocí PHP?

Pro zobrazení stavového kódu HTTP 405 na webové stránce lze použít funkci PHP http_response_code. Syntaxe je následující: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testování stavového kódu HTTP 405

Aby bylo možné zobrazit stavový kód HTTP (v tomto případě 405 Method Not Allowed) a další informace na straně klienta, je třeba otevřít vývojovou konzolu pomocí klávesy F12. Poté přejděte na kartu "Síť". Nyní lze stránku otevřít, webová stránka (příklad index.php) by měla být viditelná na kartě sítě. Ta musí být vybrána a poté musí být vybrána sekce Herder. Uživatel pak uvidí následující výsledek:

Stavový kód 405 Method Not Allowed
Přehled
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Stav: 405 Method Not Allowed
Tyto stránky: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 405 Method Not Allowed

Jak vyřeším problém se stavovým kódem 405?

Řešením problému se stavovým kódem HTTP 405 Method Not Allowed je provedení potřebných změn na straně klienta nebo serveru. V následujícím textu vysvětlím různé přístupy, které mohou pomoci problém vyřešit:

  1. Zkontrolujte podporované metody HTTP: Stavový kód 405 Method Not Allowed se objeví, když klient použije metodu HTTP, která není podporována serverem. Ujistěte se, že používáte správnou metodu, například GET, POST, PUT nebo DELETE, v závislosti na akci, kterou chcete provést. Podívejte se do dokumentace rozhraní API nebo serveru a zjistěte, jaké metody jsou pro daný prostředek podporovány.
  2. Zkontrolujte adresu URL: Je možné, že adresa URL je nesprávně naformátovaná nebo neplatná, což vede k chybě 405 Method Not Allowed. Ujistěte se, že adresa URL je správná a odkazuje na správný prostředek na serveru.
  3. Zkontrolujte přístupová oprávnění: K chybě 405 Method Not Allowed může dojít, pokud klient nemá potřebná oprávnění k provedení požadované akce na prostředku. Zkontrolujte mechanismy řízení přístupu na serveru a ujistěte se, že klient má požadovaná oprávnění.
  4. Zkontrolujte konfiguraci serveru: Server může být nakonfigurován tak, že blokuje určité metody HTTP pro určité zdroje. Zkontrolujte konfiguraci serveru a ujistěte se, že je požadovaná metoda pro daný prostředek povolena. Pokud máte přístup ke konfiguraci serveru, můžete ji odpovídajícím způsobem upravit.
  5. Kontrola firewallů a proxy serverů: Je možné, že firewally nebo proxy servery omezují provoz HTTP a způsobují chybu 405 Method Not Allowed. Ujistěte se, že jsou firewally nebo proxy servery správně nakonfigurovány a povolují požadované metody HTTP pro komunikaci.
  6. Aktualizace používaného softwaru: Někdy mohou chyby způsobovat zastaralé nebo chybné verze softwaru (například webových prohlížečů nebo klientů API). Aktualizujte používaný software na nejnovější stabilní verzi a zkontrolujte, zda problém přetrvává.
  7. Poraďte se s dokumentací nebo podporou: Pokud žádné z výše uvedených řešení problém nevyřeší, měli byste se poradit s oficiální dokumentací serveru nebo rozhraní API. Tam můžete najít konkrétní informace nebo další kroky k řešení problémů. V případě potřeby můžete také kontaktovat technickou podporu serveru nebo rozhraní API a požádat o další pomoc.

Poznamenejte, že řešení chyby 405 Method Not Allowed může záviset na konkrétním prostředí a kontextu.

.

Jak vytvořit vlastní chybovou stránku pro stavový kód 405

Vytvoření vlastní chybové stránky 405 Method Not Allowed je na webových serverech Apache i NGINX poměrně snadné.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedním z nejběžnějších webových serverů na internetu. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 405 Method Not Allowed v serveru "Apache", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Podobně jako webový server Apache se na internetu hojně používá i NGINX. Chcete-li vytvořit vlastní chybovou stránku 405 Method Not Allowed v serveru "NGINX", je třeba provést následující změnu v následujícím souboru.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 405 s prohlížeči

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanty v programovacích jazycích

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Dílčí stavové kódy stavového kódu 405

Dílčí stavové kódy jsou čistě technického rázu a nikdy by neměly být odesílány uživateli. Například pokud je vyhozen stavový kód 405.1, může být zaznamenán, ale uživateli bude zaslán stavový kód 405.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Neoficiální
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojář se zálibou ve stavových kódech HTTP.

LinkedInGitHub