403

Forbidden

Officiell Koder för understatus
Denna begäran är inte tillåten

Allmän förklaring av statuskoden 403

Detta textblock finns tyvärr bara på engelska.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Specifikation av HTTP-statuskoden 403

Statuskoden 403 Forbidden anger att servern har förstått begäran men vägrar att godkänna den. En server som vill offentliggöra varför begäran har förbjudits kan beskriva orsaken i svarets nyttolast (om sådan finns). Om autentiseringsuppgifter har angetts i begäran anser servern att de är otillräckliga för att bevilja åtkomst. Klienten SKA INTE automatiskt upprepa begäran med samma autentiseringsuppgifter. Klienten KAN upprepa begäran med nya eller andra autentiseringsuppgifter. En begäran kan dock förbjudas av skäl som inte har med autentiseringsuppgifterna att göra. En ursprungsserver som vill "dölja" att en förbjuden målresurs för tillfället existerar FÅR istället svara med statuskoden 404 (Not Found).

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 403 Forbidden anges i avsnitt 6.5.3 i RFC7231.

Hur skickar man en 403-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 403 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 403

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 403 Forbidden) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 403 Forbidden
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Status: 403 Forbidden
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 403 Forbidden

Hur löser jag problemet med statuskoden 403?

HTTP-statuskoden 403 Forbidden indikerar att servern har förstått begäran men nekar den av någon anledning. Det betyder att du inte har de nödvändiga behörigheterna för att komma åt den begärda resursen.

För att lösa problemet med HTTP-statuskod 403 Forbidden kan du följa dessa steg:

  • Kontrollera URL-adressen: Kontrollera att den URL du angav är korrekt och pekar på rätt resurs eller fil. Kontrollera också om det finns stavfel eller extra tecken i URL:en.
  • Rensa cache och cookies: Ibland kan en felaktig cache eller en konflikt med cookies leda till ett 403 Forbidden-fel. Rensa webbläsarens cache och cookies för att se till att du får den senaste versionen av webbplatsen.
  • Kontrollera behörigheter: Kontrollera att du har de nödvändiga behörigheterna för att komma åt den begärda resursen. Detta är särskilt viktigt om det är en skyddad resurs som endast är tillgänglig för vissa användare eller användargrupper. Kontrollera dina autentiseringsuppgifter och kontakta administratören om det behövs.
  • Kontrollera serverkonfigurationen: Statuskoden 403 Forbidden kan också uppstå om servern är konfigurerad att neka åtkomst till vissa filer eller kataloger. Kontrollera serverkonfigurationen för att se till att de filer och kataloger som krävs är tillgängliga.
  • Kontrollera brandväggen och säkerhetsprogrammet: Ibland blockerar en brandvägg eller säkerhetsprogramvara åtkomst till vissa webbplatser eller resurser. Kontrollera att brandväggen eller säkerhetsprogrammet är konfigurerat för att tillåta åtkomst till webbplatsen i fråga.
  • Kontakta webbplatsens ägare eller administratör: Om ovanstående steg inte fungerar eller om du inte har tillgång till nödvändiga behörigheter för att åtgärda problemet är det bäst att kontakta webbplatsens ägare eller administratör. Förklara problemet och ge så mycket information som möjligt för att underlätta felsökningen.

Det är viktigt att notera att lösningen på statuskod 403 Forbidden beror på den specifika situationen och att vissa av de steg som nämns kanske inte gäller för just ditt scenario. Det kan också vara så att problemet ligger på serversidan och att du som slutanvändare har begränsade möjligheter att åtgärda det. I sådana fall är det bäst att kontakta webbplatsens ägare eller administratör för ytterligare hjälp.

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 403

Det är relativt enkelt att skapa en egen 403 Forbidden-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 403 Forbidden-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 403 Forbidden-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 403

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Vilka SEO-effekter har statuskod 403?

HTTP-statuskoden 403 Forbidden indikerar att åtkomst till en viss resurs på en webbserver har nekats. Detta kan hända av olika anledningar, t.ex. på grund av saknade behörigheter. Statuskoden har inte bara en direkt inverkan på användarupplevelsen, utan även relevanta konsekvenser när det gäller sökmotoroptimering (SEO).

Tillgänglighet och genomsökning med HTTP-statuskod 403 Forbidden

Ett grundläggande mål för SEO är att säkerställa att webbplatsinnehåll kan genomsökas och indexeras av sökmotorbotar utan några problem. Om en bot nekas åtkomst till en resurs genom en 403 Forbidden-statuskod kommer den sidan inte att inkluderas i sökindexet. I det långa loppet kan detta leda till att innehåll som kan vara relevant för sökfrågor inte visas i sökresultaten, vilket har en direkt inverkan på webbplatsens organiska trafik.

Upplevelse och förtroende

Utöver den tekniska aspekten av tillgänglighet spelar användarupplevelsen en avgörande roll i SEO. En sida som ofta utfärdar statuskoden 403 Forbidden kan leda till frustration hos användaren. Om sidor som visas i sökresultaten är otillgängliga kan användarna förlora förtroendet för webbplatsen och eventuellt byta till en konkurrents webbplats. Sökmotorer kan också känna igen detta och sänka webbplatsens trovärdighet i sina rankningar.

Potential för duplicerat innehåll med statuskoden 403 Forbidden

I vissa fall kan en statuskod 403 Forbidden leda till att innehåll dupliceras på olika webbadresser, särskilt om webbansvariga försöker göra det förbjudna innehållet tillgängligt genom att omdirigera eller kopiera det någon annanstans. Duplicerat innehåll kan vara problematiskt eftersom sökmotorer kan ha svårt att avgöra vilken version av sidan som är relevant. Detta kan leda till att fel version av sidan visas i sökresultaten eller en övergripande minskning av rankningen.

Slutsats om SEO-påverkan av statuskod 403 Forbidden

En HTTP-statuskod 403 Forbidden Förbjuden är kritisk ur ett SEO-perspektiv. Den hindrar inte bara sökmotorbotar från att genomsöka och indexera, utan kan också påverka användarupplevelsen och öka risken för duplicerat innehåll. Det är därför viktigt att utföra regelbundna kontroller för att identifiera och åtgärda sådana problem för att optimera en webbplats SEO-prestanda.

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Exempel för "Client request" och "Server response" med HTTP-statuskod 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Understatuskoder till 403 Statuskod

Substatuskoder är rent tekniska och ska aldrig skickas till användaren. Om t.ex. statuskod 403.1 visas kan det loggas, men statuskod 403 skickas till användaren.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Inofficiell
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Inofficiell
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Inofficiell
403.4 SSL required
HTTP IIS, Inofficiell
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Inofficiell
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Inofficiell
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Inofficiell
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Inofficiell
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Inofficiell
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Inofficiell
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Inofficiell
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Inofficiell
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Inofficiell
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Inofficiell
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Inofficiell
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Inofficiell
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Inofficiell
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Inofficiell
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Inofficiell
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Inofficiell
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Inofficiell
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Inofficiell
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Inofficiell
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Inofficiell
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Inofficiell
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Inofficiell

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 403

Bloggartiklar

Skillnaden mellan HTTP-statuskod 402 och 403

När vi arbetar med World Wide Web och kommunikationen mellan servrar och klienter stöter vi på olika statuskoder som beskriver tillståndet för en HTTP-begäran. Två av dessa statuskoder som ofta ors...

SEO och HTTP-statuskoder: En omfattande analys

Optimering av en webbplats för sökmotorer (SEO) är ett komplext åtagande. En av de ofta förbisedda men avgörande aspekterna för en bra ranking är HTTP-statuskoder. Dessa små tresiffriga koder infor...

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub