HTTP-STATUSCODE.COM

Hemsidan

HTTP-statuskoder är en viktig del av Internet och används för att beskriva resultatet av förfrågningar till webbservrar. Det finns totalt fem olika kategorier av statuskoder, som alla har en specifik betydelse. På vår webbplats hittar du en omfattande lista över alla HTTP-statuskoder samt detaljerade förklaringar av varje kategori.

Vår blogg om HTTP-statuskoder

Vår blogg om HTTP-statuskoder ger en djupgående inblick i betydelsen och användningen av olika koder i internettrafiken. Från vanliga 404-fel till omdirigeringar och serverfel - lär dig hur de fungerar och hur du hanterar dem för att förbättra din webbplats prestanda och optimera användarupplevelsen. Upptäck bästa praxis, fallstudier och användbara tips för att undvika potentiella problem och förverkliga den fulla potentialen hos din webbplats.

Skydd mot attacker via filen xmlrpc.php i WordPress

Avsnitt 1: Vad är filen xmlrpc.php och var finns den?Filen xmlrpc.php är en viktig komponent i WordPress, ett av världens ledande innehållshanteringssystem (CMS) för att skapa och hantera webbplats...

Cachelagring och HTTP-statuskoder: Optimera webbprestanda genom intelligent cachning

Webbprestanda och den resulterande användarupplevelsen är centrala aspekter för framgången för alla webbplatser. En viktig faktor som påverkar denna prestanda är HTTP-statuskoderna, särskilt i samb...

Vad är en HTTP-förfrågan - En djupgående inblick

HTTP eller Hyper Text Transfer Protocol, är grunden till Internet. Det är mekanismen som webbläsare använder för att begära data från webbservrar och motta dessa data. Vad är då en HTTP-förfrågan o...

Loggar för HTTP-statuskod: Ett steg mot optimering av webbnärvaro

I en digitalt dominerad värld, där webbplatser alltmer fungerar som det främsta ansiktet för varumärken, företag och individer, kan små misstag få allvarliga konsekvenser. Ett felklick, en felaktig...

För fler bloggartiklar klicka här

Alla statuskoder i en överblick

<1XX/> Informational responses

HTTP-statuskoderna i intervallet 100-199 är informationskoder. De används av servern för att tala om för klienten att begäran har tagits emot och att mer information kommer att följa.

<100/> Continue

Klienten kan fortsätta sin begäran
Officiell

<101/> Switching Protocols

Överföringsprotokollet ändras på begäran av klienten.
Officiell

<102/> Processing

en tidskrävande begäran behandlas
Officiell Deprecated

<103/> Early Hints

Servern förbereder ett svar
Officiell

<110/> Response is Stale

svaret från en cache är inaktuellt.
Officiell Deprecated

<111/> Revalidation Failed

cacheminnet kunde inte validera svaret eftersom ursprungsservern inte kunde nås.
Officiell Deprecated

<112/> Disconnected Operation

cacheminnet är avsiktligt avskilt från resten av nätverket.
Officiell Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

cacheminnet har heuristiskt valt en uppdateringstid på mer än 24 timmar och svarets ålder är större än 24 timmar.
Officiell Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

En ospecifik varning
Officiell Deprecated

<2XX/> Successful responses

HTTP-statuskoderna i intervallet 200-299 är framgångsrika koder. De används av servern för att tala om för klienten att begäran lyckades och att den begärda informationen finns i svaret.

<200/> OK

Förfrågan har lyckats.
Officiell

<201/> Created

Den nya resursen skapades enligt begäran
Officiell

<202/> Accepted

Den skickade begäran har accepterats men ännu inte behandlats.
Officiell

<203/> Non-Authoritative Information

En cachad kopia användes för att tillhandahålla metainformationen. Uppgifterna kan vara inaktuella.
Officiell

<204/> No Content

begäran saknar innehåll.
Officiell

<205/> Reset Content

klienten ska återställa dokumentet till sitt ursprungliga skick. Förfrågan var framgångsrik.
Officiell

<206/> Partial Content

den begärda delen av resursen överfördes. Begäran var framgångsrik.
Officiell

<207/> Multi-Status

Med hjälp av ett XML-dokument överförs flera statuskoder oberoende av vilken operation som utförs.
Officiell

<208/> Already Reported

Medlemmarna i WebDAV-sessionen har redan nominerats och kommer därför inte att nomineras igen.
Officiell

<214/> Transformation Applied

en ändring av innehållskodning, medietyp eller liknande
Officiell Deprecated

<226/> IM Used

servern har uppfyllt en begäran om resursen och svaret är en representation av resultatet av en eller flera instansmanipulationer som tillämpats på den aktuella instansen.
Officiell

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Förändring av innehållskodning, medietyp eller liknande som indikerar en varning.
Officiell Deprecated

<3XX/> Redirection messages

HTTP-statuskoderna i intervallet 300-399 är omdirigeringskoder. De används av servern för att tala om för klienten att den begärda resursen finns tillgänglig på en annan URL och att klienten bör omdirigera till den URL:n.

<300/> Multiple Choices

Flera olika resurser finns tillgängliga
Officiell

<301/> Moved Permanently

URL:n har ändrats, för ytterligare förfrågningar bör detta användas.
Officiell

<302/> Found

Resursen är tillfälligt tillgänglig under en ny URL.
Officiell

<303/> See Other

omdirigeringarna pekar inte på den begärda resursen, utan på en annan sida
Officiell

<304/> Not Modified

Resursen behöver inte sändas på nytt eftersom ingen förändring har skett.
Officiell

<305/> Use Proxy

Resursen är endast tillgänglig via en proxy.
Officiell Deprecated

<306/> Switch Proxy

Resursen kan endast nås via en specifik proxy.
Officiell Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Resursen är tillfälligt tillgänglig under en ny URL. Det nya anropet måste vara baserat på samma metod
Officiell

<308/> Permanent Redirect

Resursen är tillgänglig för all framtid under en ny URL. Alla framtida förfrågningar bör göras via den nya URL:n.
Officiell

<4XX/> Client error responses

HTTP-statuskoderna i intervallet 400-499 är klientfelkoder. De används av servern för att informera klienten om att begäran misslyckades på grund av ett fel från klientens sida.

<400/> Bad Request

Begäran är ogiltig
Officiell

<401/> Unauthorized

Begäran var obehörig.
Officiell

<402/> Payment Required

En betalning krävs.
Officiell

<403/> Forbidden

Denna begäran är inte tillåten
Officiell

<404/> Not Found

Webbservern kunde inte hitta den begärda resursen
Officiell

<405/> Method Not Allowed

Den metod som används för begäran är inte tillåten
Officiell

<406/> Not Acceptable

Användaragenten har ingen accepterad representation
Officiell

<407/> Proxy Authentication Required

Autentisering med proxyn krävs
Officiell

<408/> Request Timeout

Tiden för begäran har gått ut.
Officiell

<409/> Conflict

Det fanns en konflikt i Ressouces nuvarande tillstånd.
Officiell

<410/> Gone

Resursen är permanent inte längre tillgänglig och har förmodligen tagits bort.
Officiell

<411/> Length Required

Begäran behandlades inte eftersom en innehållslängd förväntades.
Officiell

<412/> Precondition Failed

Förutsättningarna var inte tillfredsställande, begäran var inte framgångsrik.
Officiell

<413/> Payload Too Large

Nyttolasten är för stor för servern
Officiell

<414/> URI Too Long

URL:en är för lång, servern är inte redo att utvärdera den.
Officiell

<415/> Unsupported Media Type

Formatet för nyttolasten är inte tillgängligt för resouce.
Officiell

<416/> Range Not Satisfiable

De begärda områdena kan inte tillhandahållas
Officiell

<417/> Expectation Failed

Förväntningarna kunde inte uppfyllas
Officiell

<418/> I'm a teapot

Kaffet kunde inte göras med en tekanna.
Officiell

<421/> Misdirected Request

Begäran var felriktad.
Officiell

<422/> Unprocessable Content

På grund av ett semantiskt fel kunde begäran inte behandlas.
Officiell

<423/> Locked

Resursen är låst
Officiell

<424/> Failed Dependency

Det finns inget oundgängligt beroende
Officiell

<425/> Too Early

Servern vill inte behandla begäran ännu
Officiell

<426/> Upgrade Required

Det krävs en uppgradering av protokollet.
Officiell

<428/> Precondition Required

En förutsättning krävs för att behandla begäran.
Officiell

<429/> Too Many Requests

Servern har tagit emot för många förfrågningar
Officiell

<431/> Request Header Fields Too Large

Förfrågningshuvudet är för stort
Officiell

<451/> Unavailable For Legal Reasons

På grund av juridiska skäl har begäran avvisats.
Officiell

<5XX/> Server error responses

HTTP-statuskoderna i intervallet 500-599 är felkoder för servern. De används av servern för att informera klienten om att ett fel har inträffat som har hindrat behandlingen av begäran.

<500/> Internal Server Error

Ett ospecificerat internt serverfel
Officiell

<501/> Not Implemented

För närvarande inte genomfört
Officiell

<502/> Bad Gateway

Servern i nedströmsflödet returnerade ett felmeddelande.
Officiell

<503/> Service Unavailable

tjänsten är inte tillgänglig
Officiell

<504/> Gateway Timeout

Föräldraservern svarade inte i tid.
Officiell

<506/> Variant Also Negotiates

Slutpunkten förhandlar sig själv
Officiell

<507/> Insufficient Storage

Inget minne tillgängligt
Officiell

<508/> Loop Detected

Slinga upptäckt
Officiell

<510/> Not Extended

Förväntningarna uppfylldes inte
Officiell

<511/> Network Authentication Required

nätverksautentisering förväntades
Officiell