400-499

Client error responses

Kody stanu HTTP z zakresu od 400 do 499 są kodami błędów klienta. Są one używane przez serwer do poinformowania klienta, że żądanie nie powiodło się z powodu błędu popełnionego przez klienta. Samo żądanie było nieprawidłowe lub klient nie posiadał uprawnień niezbędnych do uzyskania dostępu do żądanego zasobu. Są one często wykorzystywane przez aplikacje internetowe i API do sygnalizowania problemów z przetwarzaniem żądań. Należy zauważyć, że niektóre z tych kodów mogą również pomóc klientowi zdiagnozować i naprawić błąd. Na przykład kod 400 wskazuje, że żądanie klienta jest błędne i może pomóc klientowi w określeniu przyczyny błędu. Kod 401 wskazuje klientowi, że do uzyskania dostępu do żądanego zasobu wymagane jest uwierzytelnienie, natomiast kod 403 wskazuje, że klient nie ma uprawnień do dostępu do zasobu.

<400/> Bad Request

Wniosek jest nieważny
Oficjalny Kody podstatusów

<401/> Unauthorized

Wniosek był nieuprawniony
Oficjalny Kody podstatusów

<402/> Payment Required

wymagana jest płatność
Oficjalny

<403/> Forbidden

To żądanie jest niedozwolone
Oficjalny Kody podstatusów

<404/> Not Found

Serwer nie mógł znaleźć żądanego zasobu
Oficjalny Kody podstatusów

<405/> Method Not Allowed

Metoda użyta w żądaniu jest niedozwolona
Oficjalny Kody podstatusów

<406/> Not Acceptable

Agent użytkownika nie ma akceptowanej reprezentacji
Oficjalny Kody podstatusów

<407/> Proxy Authentication Required

Wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą proxy
Oficjalny

<408/> Request Timeout

Czas na złożenie wniosku upłynął
Oficjalny

<409/> Conflict

Doszło do konfliktu w obecnym stanie Ressouce
Oficjalny

<410/> Gone

Ta ressouce nie jest już stale dostępna i prawdopodobnie została usunięta
Oficjalny

<411/> Length Required

Żądanie nie zostało przetworzone, ponieważ oczekiwano długości zawartości.
Oficjalny

<412/> Precondition Failed

Warunki wstępne nie były zadowalające, wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie
Oficjalny Kody podstatusów

<413/> Payload Too Large

Ładunek jest zbyt duży dla serwera
Oficjalny

<414/> URI Too Long

URL jest zbyt długi, serwer nie jest gotowy, aby go ocenić
Oficjalny

<415/> Unsupported Media Type

Format ładunku nie jest dostępny dla ressouce
Oficjalny

<416/> Range Not Satisfiable

Obszary objęte wnioskiem nie mogą być dostarczone
Oficjalny

<417/> Expectation Failed

Oczekiwania nie mogły zostać spełnione
Oficjalny

<418/> I'm a teapot

Kawy nie można było zrobić w czajniczku
Oficjalny

<421/> Misdirected Request

Wniosek został źle skierowany
Oficjalny

<422/> Unprocessable Content

Ze względu na błąd semantyczny, żądanie nie mogło zostać przetworzone.
Oficjalny

<423/> Locked

Ressouce jest zablokowany.
Oficjalny

<424/> Failed Dependency

Nie ma żadnej niezbędnej zależności
Oficjalny

<425/> Too Early

Serwer nie chce jeszcze przetwarzać żądania
Oficjalny

<426/> Upgrade Required

Wymagana jest aktualizacja protokołu
Oficjalny

<428/> Precondition Required

Do przetworzenia wniosku wymagany jest warunek wstępny
Oficjalny

<429/> Too Many Requests

Serwer otrzymał zbyt wiele żądań
Oficjalny

<431/> Request Header Fields Too Large

Nagłówek żądania jest zbyt duży
Oficjalny

<440/> Login Time-out

sesja HTTP klienta wygasła i musi się on ponownie zalogować
Nieoficjalne (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Używane wewnętrznie do instruowania serwera, aby nie zwracał żadnych informacji do klienta i natychmiast zamykał połączenie
Nieoficjalne (nginx)

<449/> Retry With

Kod statusu wskazuje, że żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ klient nie dostarczył wystarczających informacji
Nieoficjalne (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Ze względów prawnych wniosek został odrzucony
Oficjalny

<451/> Redirect

nie można było uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej użytkownika
Nieoficjalne (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Klient wysłał zbyt duże żądanie HTTP lub przesłane nagłówki HTTP są zbyt długie.
Nieoficjalne (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

Podczas sprawdzania certyfikatu klienta wystąpił błąd
Nieoficjalne (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Żądanie, które nie zawiera certyfikatu SSL, choć jest on wymagany
Nieoficjalne (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

na port HTTPS wysłano zwykłe żądanie HTTP
Nieoficjalne (nginx)

<499/> Client Closed Request

klient zamknął żądanie zanim serwer mógł wysłać odpowiedź
Nieoficjalne (nginx)