HTTP-STATUSCODE.COM

Strona główna

Kody statusu HTTP są istotną częścią Internetu i służą do opisywania wyników żądań kierowanych do serwerów internetowych. Istnieje łącznie pięć różnych kategorii kodów statusu, z których każda ma określone znaczenie. Na naszej stronie internetowej znajdziesz pełną listę wszystkich kodów statusu HTTP, a także szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdej kategorii.

Nasz blog na temat kodów statusu HTTP

Nasz blog poświęcony kodom statusu HTTP zapewnia dogłębne spojrzenie na znaczenie i wykorzystanie różnych kodów w ruchu internetowym. Od typowych błędów 404 po przekierowania i błędy serwera - dowiedz się, jak działają i jak sobie z nimi radzić, aby poprawić wydajność witryny i zoptymalizować wrażenia użytkownika. Odkryj najlepsze praktyki, studia przypadków i przydatne wskazówki, aby uniknąć potencjalnych problemów i w pełni wykorzystać potencjał swojej witryny.

Ochrona przed atakami poprzez plik xmlrpc.php w WordPressie

Sekcja 1: Czym jest plik xmlrpc.php i gdzie się znajduje? Plik xmlrpc.php jest ważnym komponentem w WordPress, jednym z wiodących na świecie systemów zarządzania treścią (CMS) do tworzenia i zarząd...

Buforowanie i kody stanu HTTP: Optymalizacja wydajności sieci dzięki inteligentnemu buforowaniu

Wydajność strony internetowej i wynikające z niej wrażenia użytkownika są kluczowymi aspektami sukcesu każdej witryny. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę wydajność są kody statusu HTTP, zwłaszcz...

Czym jest żądanie HTTP - Dogłębny wgląd

HTTP, czyli protokół przesyłu hipertekstu, stanowi kręgosłup Internetu. Jest to standardowy mechanizm, dzięki któremu przeglądarki internetowe żądają danych od serwerów internetowych i odbierają te...

Rejestry kodów statusu HTTP: Krok w kierunku optymalizacji obecności w sieci

W dzisiejszym cyfrowo dominującym świecie, gdzie strony internetowe coraz częściej służą jako główne oblicze marek, firm i osób, drobne pomyłki mogą mieć poważne konsekwencje. Zły klik, błędna stro...

Więcej artykułów na blogu można znaleźć tutaj

Wszystkie kody statusu w skrócie

<1XX/> Informational responses

Kody statusu HTTP z zakresu od 100 do 199 są kodami informacyjnymi. Są one używane przez serwer, aby poinformować klienta, że żądanie zostało odebrane i że więcej informacji pojawi się później.

<100/> Continue

Klient może kontynuować żądanie
Oficjalny

<101/> Switching Protocols

Protokół transmisji jest zmieniany na życzenie klienta
Oficjalny

<102/> Processing

przetwarzany jest czasochłonny wniosek
Oficjalny Deprecated

<103/> Early Hints

Serwer przygotowuje odpowiedź
Oficjalny

<110/> Response is Stale

odpowiedź dostarczona przez pamięć podręczną jest nieaktualna
Oficjalny Deprecated

<111/> Revalidation Failed

pamięć podręczna nie była w stanie zatwierdzić odpowiedzi, ponieważ nie można było osiągnąć serwera źródłowego
Oficjalny Deprecated

<112/> Disconnected Operation

pamięć podręczna jest celowo oddzielona od reszty sieci
Oficjalny Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

cache heurystycznie wybrał czas świeżości większy niż 24 godziny i wiek odpowiedzi jest większy niż 24 godziny
Oficjalny Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Każde niespecyficzne ostrzeżenie
Oficjalny Deprecated

<2XX/> Successful responses

Kody stanu HTTP z zakresu od 200 do 299 są kodami sukcesu. Są one używane przez serwer do poinformowania klienta, że żądanie zakończyło się sukcesem i że żądane informacje są zawarte w odpowiedzi.

<200/> OK

Żądanie zakończyło się sukcesem
Oficjalny

<201/> Created

Nowy zasób został utworzony zgodnie z żądaniem
Oficjalny

<202/> Accepted

Wysłane żądanie zostało przyjęte, ale nie zostało jeszcze przetworzone
Oficjalny

<203/> Non-Authoritative Information

Do dostarczenia meta-informacji użyto kopii buforowanej. Dane mogą nie być aktualne.
Oficjalny

<204/> No Content

wniosek nie zawiera żadnej treści
Oficjalny

<205/> Reset Content

klient ma przywrócić dokument do pierwotnego stanu. Żądanie zakończyło się sukcesem
Oficjalny

<206/> Partial Content

żądana część zasobu została przekazana. Żądanie zakończyło się sukcesem.
Oficjalny

<207/> Multi-Status

Za pomocą dokumentu XML przekazywanych jest kilka kodów statusu niezależnie od wykonywanej operacji
Oficjalny

<208/> Already Reported

Członkowie sesji WebDAV zostali już nominowani i dlatego nie będą nominowani ponownie.
Oficjalny

<214/> Transformation Applied

zmiana kodowania treści, typu mediów lub podobnych
Oficjalny Deprecated

<226/> IM Used

serwer zrealizował żądanie dotyczące zasobu, a odpowiedź jest reprezentacją wyniku co najmniej jednej manipulacji instancją zastosowanej do bieżącej instancji
Oficjalny

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Zmiana kodowania treści, typu nośnika lub podobna, wskazująca na trwałe ostrzeżenie.
Oficjalny Deprecated

<3XX/> Redirection messages

Kody statusu HTTP z zakresu od 300 do 399 są kodami przekierowania. Są one używane przez serwer do poinformowania klienta, że żądany zasób jest dostępny pod innym adresem URL i że klient powinien przekierować się na ten adres.

<300/> Multiple Choices

Dostępnych jest kilka różnych zasobów
Oficjalny

<301/> Moved Permanently

adres URL uległ zmianie, dla dalszych żądań należy użyć tego adresu
Oficjalny

<302/> Found

tymczasowo zasób jest dostępny pod nowym adresem URL
Oficjalny

<303/> See Other

przekierowania nie wskazują na sam żądany zasób, ale na inną stronę
Oficjalny

<304/> Not Modified

Zasób nie musi być retransmitowany, ponieważ nie nastąpiła żadna zmiana
Oficjalny

<305/> Use Proxy

Zasób jest dostępny tylko przez proxy.
Oficjalny Deprecated

<306/> Switch Proxy

Dostęp do zasobu można uzyskać tylko za pośrednictwem określonego proxy.
Oficjalny Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Zasób jest tymczasowo dostępny pod nowym adresem URL. Nowe wywołanie musi być oparte na tej samej metodzie
Oficjalny

<308/> Permanent Redirect

Zasób jest dostępny bezterminowo pod nowym adresem URL. Wszystkie przyszłe wnioski powinny być składane przez nowy adres URL
Oficjalny

<4XX/> Client error responses

Kody stanu HTTP z zakresu od 400 do 499 są kodami błędów klienta. Są one używane przez serwer do poinformowania klienta, że żądanie nie powiodło się z powodu błędu popełnionego przez klienta.

<400/> Bad Request

Wniosek jest nieważny
Oficjalny

<401/> Unauthorized

Wniosek był nieuprawniony
Oficjalny

<402/> Payment Required

wymagana jest płatność
Oficjalny

<403/> Forbidden

To żądanie jest niedozwolone
Oficjalny

<404/> Not Found

Serwer nie mógł znaleźć żądanego zasobu
Oficjalny

<405/> Method Not Allowed

Metoda użyta w żądaniu jest niedozwolona
Oficjalny

<406/> Not Acceptable

Agent użytkownika nie ma akceptowanej reprezentacji
Oficjalny

<407/> Proxy Authentication Required

Wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą proxy
Oficjalny

<408/> Request Timeout

Czas na złożenie wniosku upłynął
Oficjalny

<409/> Conflict

Doszło do konfliktu w obecnym stanie Ressouce
Oficjalny

<410/> Gone

Ta ressouce nie jest już stale dostępna i prawdopodobnie została usunięta
Oficjalny

<411/> Length Required

Żądanie nie zostało przetworzone, ponieważ oczekiwano długości zawartości.
Oficjalny

<412/> Precondition Failed

Warunki wstępne nie były zadowalające, wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie
Oficjalny

<413/> Payload Too Large

Ładunek jest zbyt duży dla serwera
Oficjalny

<414/> URI Too Long

URL jest zbyt długi, serwer nie jest gotowy, aby go ocenić
Oficjalny

<415/> Unsupported Media Type

Format ładunku nie jest dostępny dla ressouce
Oficjalny

<416/> Range Not Satisfiable

Obszary objęte wnioskiem nie mogą być dostarczone
Oficjalny

<417/> Expectation Failed

Oczekiwania nie mogły zostać spełnione
Oficjalny

<418/> I'm a teapot

Kawy nie można było zrobić w czajniczku
Oficjalny

<421/> Misdirected Request

Wniosek został źle skierowany
Oficjalny

<422/> Unprocessable Content

Ze względu na błąd semantyczny, żądanie nie mogło zostać przetworzone.
Oficjalny

<423/> Locked

Ressouce jest zablokowany.
Oficjalny

<424/> Failed Dependency

Nie ma żadnej niezbędnej zależności
Oficjalny

<425/> Too Early

Serwer nie chce jeszcze przetwarzać żądania
Oficjalny

<426/> Upgrade Required

Wymagana jest aktualizacja protokołu
Oficjalny

<428/> Precondition Required

Do przetworzenia wniosku wymagany jest warunek wstępny
Oficjalny

<429/> Too Many Requests

Serwer otrzymał zbyt wiele żądań
Oficjalny

<431/> Request Header Fields Too Large

Nagłówek żądania jest zbyt duży
Oficjalny

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Ze względów prawnych wniosek został odrzucony
Oficjalny

<5XX/> Server error responses

Kody stanu HTTP z zakresu od 500 do 599 są kodami błędów serwera. Są one wykorzystywane przez serwer do informowania klienta o wystąpieniu błędu, który uniemożliwił przetworzenie żądania.

<500/> Internal Server Error

Nieokreślony wewnętrzny błąd serwera
Oficjalny

<501/> Not Implemented

Obecnie nie wdrożony
Oficjalny

<502/> Bad Gateway

serwer downstream zwrócił komunikat o błędzie
Oficjalny

<503/> Service Unavailable

usługa nie jest dostępna
Oficjalny

<504/> Gateway Timeout

Serwer dla rodziców nie odpowiedział w odpowiednim czasie
Oficjalny

<506/> Variant Also Negotiates

Punkt końcowy negocjuje się sam
Oficjalny

<507/> Insufficient Storage

Brak dostępnej pamięci
Oficjalny

<508/> Loop Detected

Wykryto pętlę
Oficjalny

<510/> Not Extended

Oczekiwania nie zostały spełnione
Oficjalny

<511/> Network Authentication Required

oczekiwano uwierzytelnienia sieciowego
Oficjalny