303

See Other

Oficjalny
przekierowania nie wskazują na sam żądany zasób, ale na inną stronę

Specyfikacja kodu statusu HTTP 303

Kod statusu 303 See Other wskazuje, że serwer przekierowuje agenta użytkownika do innego zasobu, wskazanego przez URI w polu nagłówka Location, który ma stanowić pośrednią odpowiedź na oryginalne żądanie. Agent użytkownika może wykonać żądanie pobierania skierowane do tego URI (żądanie GET lub HEAD w przypadku korzystania z protokołu HTTP), które również może zostać przekierowane, i przedstawić ostateczny wynik jako odpowiedź na oryginalne żądanie. Zauważ, że nowy URI w polu nagłówka Location nie jest uważany za równoważny docelowemu URI.

Ten kod statusu ma zastosowanie do każdej metody HTTP. Jest on przede wszystkim używany do umożliwienia agentowi użytkownika przekierowania wyjścia akcji POST do innego zasobu, ponieważ w ten sposób informacje odpowiadające odpowiedzi POST są traktowane jako zasób, który może być oddzielnie zidentyfikowany, umieszczony w zakładkach i buforowany.

Odpowiedź 303 See Other na żądanie GET wskazuje, że serwer początkowy nie posiada reprezentacji zasobu docelowego, który może zostać przekazany przez serwer za pośrednictwem protokołu HTTP. Jednak wartość pola Location odnosi się do zasobu, który jest opisowy dla zasobu docelowego, tak że wykonanie żądania pobrania z tego innego zasobu może skutkować reprezentacją, która jest użyteczna dla odbiorców bez sugerowania, że reprezentuje oryginalny zasób docelowy. Zauważ, że odpowiedzi na pytania, co może być reprezentowane, jakie reprezentacje są adekwatne i co może być użytecznym opisem, są poza zakresem HTTP.

Z wyjątkiem odpowiedzi na żądanie HEAD, reprezentacja odpowiedzi 303 See Other powinna zawierać krótką notatkę hipertekstową z hiperłączem do tego samego odniesienia URI podanego w polu nagłówka Location.

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 303 See Other HTTP jest określony przez sekcję 15.4.4 z RFC9110.

Jak wyrzucić kod statusu 303 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 303, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(303) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 303 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 303 See Other) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 303 See Other
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=303
Status: 303 See Other
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 303 See Other

Zgodność kodu statusu 303 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.MultipleChoices
http.StatusSeeOther
Response::HTTP_SEE_OTHER
:see_other
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub