100

Continue

Oficiálna stránka
Klient môže pokračovať v požiadavke

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 100

Stavový kód HTTP 100 Continue je prvok webovej komunikácie, ktorý uľahčuje dialóg medzi prehliadačom a webovým serverom. Predstavte si, že váš prehliadač zaklope na dvere webového servera a začne predkladať požiadavku. Predtým, ako odošle celú požiadavku, čaká na určitý druh súhlasu zo strany servera. Kód 100 Continue je práve tento súhlas, ktorým server signalizuje: "Počul som začiatok vašej požiadavky, pokračujte." Hoci sa tento kód v modernom vývoji webu bežne nepoužíva, pretože súčasné technológie uprednostňujú efektívnejšie spôsoby komunikácie, slúži ako pripomienka toho, ako bol web pôvodne navrhnutý na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi serverom a koncovým používateľom.

.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 100

Stavový kód 100 Continue označuje, že počiatočná časť požiadavky bola prijatá a server ju ešte neodmietol. Server má v úmysle poslať konečnú odpoveď po úplnom prijatí požiadavky a jej spracovaní. Ak požiadavka obsahuje pole záhlavia Expect, ktoré obsahuje očakávanie 100 Continue, odpoveď 100 Continue znamená, že server chce prijať telo užitočného zaťaženia požiadavky. Klient by mal pokračovať v odosielaní požiadavky a zahodiť odpoveď 100 Continue. Ak žiadosť neobsahovala pole záhlavia Expect obsahujúce očakávanie 100 Continue, klient môže túto priebežnú odpoveď jednoducho zahodiť.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 100 Continue je špecifikovaný v časti 6.2.1 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 100 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 100 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(100) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 100

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 100 Continue) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 100 Continue
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=100
Stav: 100 Continue
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 100 Continue

Kompatibilita stavového kódu 100 s prehliadačom

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Aké účinky má stavový kód 100 na SEO?

Stavový kód 100 Continue v zásade nemá priamy vplyv na SEO. Nemá vplyv na indexovanie webovej lokality vyhľadávačmi ani na jej umiestnenie. Slúži predovšetkým na komunikáciu medzi serverom a klientom.

Používateľská skúsenosť a SEO:

Kým kód 100 Continue sám o sebe nezohráva úlohu v SEO, používateľská skúsenosť (UX) je kľúčovým prvkom optimalizácie pre vyhľadávače. Ak na webovej lokalite dochádza k oneskorenému načítaniu alebo iným problémom v dôsledku používania stavového kódu 100 Continue, môže to mať negatívny vplyv na používateľský zážitok. Narušená UX môže viesť k vyššej miere odchodov, čo môže mať následne vplyv na umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Reálne použitie:

V súčasnom webovom prostredí je stavový kód 100 Continue zriedkavý. Moderné webové stránky a aplikácie zvyčajne používajú efektívnejšie metódy na odosielanie a prijímanie údajov. Ak si však všimnete, že server pravidelne vysiela tento stavový kód, je dobré skontrolovať výkonnosť webovej lokality a používateľské prostredie, aby ste identifikovali potenciálne problémy.

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.Continue
http.StatusContinue
Response::HTTP_CONTINUE
httplib.CONTINUE
http.client.CONTINUE
http.HTTPStatus.CONTINUE
:continue
HttpServletResponse.SC_CONTINUE
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub