Ruby on Rails

Vývojové prostredie: Ruby on Rails

Ruby on Rails: Všeobecné

Rails ponúka vývojárom rýchly a efektívny spôsob vytvárania webových aplikácií tým, že poskytuje súbor vopred pripravených komponentov a knižníc. Tento rámec je založený na architektonickom vzore MVC (Model-View-Controller), ktorý poskytuje jasné oddelenie medzi dátovým modelom, aplikačnou logikou a používateľským rozhraním. Konštanty HTTP sú v Ruby on Rails dôležité, pretože vývojárom poskytujú jednoduchý spôsob definovania a používania stavových kódov HTTP a názvov hlavičiek. Tieto konštanty sú súčasťou protokolu HTTP a umožňujú webovým aplikáciám vymieňať si informácie medzi serverom a klientom.

Ruby on Rails: HTTP Konštanty

:continue
:switching_protocols
:processing
:early_hints
:ok
:created
:accepted
:non_authoritative_information
:no_content
:reset_content
:partial_content
:multi_status
:already_reported
:im_used
:multiple_choices
:moved_permanently
:found
:see_other
:not_modified
:use_proxy
:reserved
:temporary_redirect
:permanent_redirect
:bad_request
:unauthorized
:payment_reqired
:forbidden
:not_found
:method_not_allowed
:not_acceptable
:proxy_authentication_required
:request_timeout
:conflict
:gone
:length_required
:precondition_failed
:request_entity_too_large
:request_uri_too_long
:unsupported_media_type
:requested_range_not_satisfiable
:expectation_failed
:misdirected_request
:unprocessable_entity
:locked
:failed_dependency
:too_early
:upgrade_required
:precondition_required
:too_many_requests
:request_header_fields_too_large
:unavailable_for_legal_reasons
:internal_server_error
:not_implemented
:bad_gateway
:service_unavailable
:gateway_timeout
:variant_also_negotiates
:insufficient_storage
:loop_detected
:not_extended
:network_authentication_required