200

OK

Oficiálna stránka
Žiadosť bola úspešná

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 200

Tento textový blok je bohužiaľ k dispozícii len v angličtine.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 200

Stavový kód 200 OK znamená, že požiadavka bola úspešná. Náklad odoslaný v odpovedi 200 OK závisí od metódy požiadavky. Pre metódy definované touto špecifikáciou možno zamýšľaný význam užitočného zaťaženia zhrnúť takto:

GET reprezentácia cieľového prostriedku;

HEAD rovnaká reprezentácia ako GET, ale bez údajov reprezentácie;

POST reprezentácia stavu alebo výsledkov získaných z akcie;

PUT, DELETE reprezentácia stavu akcie;

OPTIONS reprezentácia možností komunikácie;

TRACE reprezentácia správy požiadavky, ako ju prijal koncový server.

Okrem odpovedí na CONNECT má odpoveď 200 OK vždy užitočné zaťaženie,hoci pôvodný server MÔŽE generovať telo užitočného zaťaženia s nulovou dĺžkou.ak nie je požadované žiadne užitočné zaťaženie, pôvodný server by mal namiesto toho poslať 204 (bez obsahu). V prípade CONNECT nie je povolené žiadne užitočné zaťaženie, pretože úspešným výsledkom je tunel, ktorý začína hneď po časti hlavičky odpovede 200 OK. Odpoveď 200 OK sa štandardne ukladá do vyrovnávacej pamäte, t. j. ak nie je v definícii metódy alebo v explicitných kontrolách vyrovnávacej pamäte uvedené inak (pozri časť 4.2.2 [RFC7234]).

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 200 OK je špecifikovaný v časti 6.3.1 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 200 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 200 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 200

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 200 OK) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 200 OK
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Stav: 200 OK
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 200 OK

Kompatibilita stavového kódu 200 s prehliadačom

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Články na blogu

Stavové kódy HTTP 200 OK a 201 Created: Úspešné, ale s odlišným významom

História stavových kódov HTTPHistória stavových kódov HTTP siaha až do roku 1996, keď sa po zavedení HTTP 1.0 objavil stavový kód 200 OK. V tom čase sa tento kód používal na signalizáciu úspešnej p...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub