226

IM Used

Oficiálna stránka
server splnil požiadavku na zdroj a odpoveď je reprezentáciou výsledku jednej alebo viacerých manipulácií s inštanciou aplikovaných na aktuálnu inštanciu

Špecifikácia stavového kódu HTTP 226

Server splnil požiadavku GET na zdroj a odpoveď je reprezentáciou výsledku jednej alebo viacerých manipulácií s inštanciami, ktoré sa použili na aktuálnu inštanciu. Skutočná aktuálna inštancia nemusí byť dostupná inak ako kombináciou tejto odpovede s inými predchádzajúcimi alebo budúcimi odpoveďami, podľa potreby pre konkrétnu(-e) manipuláciu(-y) s inštanciami. V takom prípade sú hlavičky výslednej inštancie výsledkom kombinácie hlavičiek z odpovede status-226 IM Used a iných inštancií podľa pravidiel uvedených v časti 13.5.3 špecifikácie HTTP/1.1 [10].

Požiadavka MUSELA obsahovať pole hlavičky A-IM, v ktorom je uvedená aspoň jedna manipulácia s inštanciami. Odpoveď MUSÍ obsahovať pole záhlavia Etag, v ktorom je uvedená značka entity aktuálnej inštancie.

Odpoveď prijatú so stavovým kódom 226 IM Used MÔŽE vyrovnávacia pamäť uložiť a použiť v odpovedi na nasledujúcu požiadavku, pričom sa musí dodržať mechanizmus vypršania platnosti http a všetky hlavičky Cache-Control a požiadavky uvedené v časti 10.6.

Odpoveď prijatú so stavovým kódom 226 IM Used MÔŽE vyrovnávacia pamäť použiť v spojení so záznamom vyrovnávacej pamäte pre základnú inštanciu na vytvorenie záznamu vyrovnávacej pamäte pre aktuálnu inštanciu.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 226 IM Used je špecifikovaný v časti 10.4.1 časti RFC3229.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 226 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 226 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(226) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 226

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 226 IM Used) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 226 IM Used
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=226
Stav: 226 IM Used
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 226 IM Used

Kompatibilita stavového kódu 226 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusIMUsed
Response::HTTP_IM_USED
:im_used
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub