Symfony

Vývojové prostredie: Symfony

Symfony: Všeobecné

Symfony je framework PHP, ktorý vývojárom poskytuje súbor komponentov a nástrojov na vytváranie a správu robustných, škálovateľných a bezpečných webových aplikácií. Dôležitou vlastnosťou Symfony je zabudovaná podpora protokolu HTTP. To znamená, že vývojári môžu pristupovať k požiadavkám a odpovediam HTTP a manipulovať s nimi. Na uľahčenie týchto úloh poskytuje Symfony súbor konštánt. Tieto konštanty umožňujú vývojárom pristupovať k dôležitým stavovým kódom HTTP, ako sú HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR a HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED, a vhodne tak reagovať na požiadavky a odpovede HTTP. Používanie konštánt v systéme Symfony je preto dôležitým postupom, pretože pomáhajú zabezpečiť väčšiu konzistentnosť a zrozumiteľnosť kódu a tiež zvyšujú jeho čitateľnosť a udržiavateľnosť. Okrem toho konštanty pomáhajú kód ľahšie rozširovať a prispôsobovať, čo uľahčuje vývoj škálovateľných a flexibilných aplikácií.

Symfony: HTTP Konštanty

Response::HTTP_CONTINUE
Response::HTTP_SWITCHING_PROTOCOLS
Response::HTTP_PROCESSING
Response::HTTP_EARLY_HINTS
Response::HTTP_OK
Response::HTTP_CREATED
Response::HTTP_ACCEPTED
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
Response::HTTP_NO_CONTENT
Response::HTTP_RESET_CONTENT
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
Response::HTTP_MULTI_STATUS
Response::HTTP_ALREADY_REPORTED
Response::HTTP_IM_USED
Response::HTTP_MULTIPLE_CHOICES
Response::HTTP_MOVED_PERMANENTLY
Response::HTTP_FOUND
Response::HTTP_SEE_OTHER
Response::HTTP_NOT_MODIFIED
Response::HTTP_USE_PROXY
Response::HTTP_RESERVED
Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
Response::HTTP_PERMANENTLY_REDIRECT
response::HTTP_BAD_REQUEST
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
Response::HTTP_PAYMENT_REQUIRED
Response::HTTP_FORBIDDEN
response::HTTP_NOT_FOUND
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
Response::HTTP_NOT_ACCEPTABLE
Response::HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
Response::HTTP_REQUEST_TIMEOUT
Response::HTTP_CONFLICT
Response::HTTP_GONE
Response::HTTP_LENGTH_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
Response::HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
Response::HTTP_REQUEST_URI_TOO_LONG
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
Response::HTTP_REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE
Response::HTTP_EXPECTATION_FAILED
Response::HTTP_I_AM_A_TEAPOT
Response::HTTP_MISDIRECTED_REQUEST
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
Response::HTTP_LOCKED
Response::HTTP_FAILED_DEPENDENCY
Response::HTTP_TOO_EARLY
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_REQUIRED
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
Response::HTTP_REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
Response::HTTP_VARIANT_ALSO_NEGOTIATES_EXPERIMENTAL
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
Response::HTTP_NOT_EXTENDED
Response::HTTP_NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED