JavaEE 7

Vývojové prostredie: JavaEE 7

JavaEE 7: Všeobecné

Java EE je technológia, ktorá je mimoriadne vhodná na vývoj webových aplikácií. Ponúka rôzne rozhrania API a rámce špeciálne navrhnuté na vývoj webových aplikácií. Medzi najdôležitejšie komponenty Java EE v súvislosti s webovými aplikáciami patria servlety, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) a JSF (JavaServer Faces). Servlety sú základom webových aplikácií založených na jazyku Java. Prijmú požiadavku z webového prehliadača, vykonajú spracovanie a pošlú odpoveď späť webovému prehliadaču. JSP umožňuje vývojárom vytvárať stránky HTML s vloženým kódom Java, ktorý sa vykonáva za behu. EJB sú komponenty používané v aplikácii Java EE na spracovanie zložitej obchodnej logiky a operácií prístupu k údajom. JPA uľahčuje správu údajov v aplikácii Java EE pomocou objektovo orientovaného dátového modelu. JSF je rámec na vytváranie používateľských rozhraní pre webové aplikácie. JSF poskytuje komponenty, ktoré umožňujú vývojárom rýchlo a jednoducho vytvárať používateľské rozhrania.

JavaEE 7: HTTP Konštanty

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS