425

Too Early

Oficiálna stránka
Server zatiaľ nechce spracovať požiadavku

Špecifikácia stavového kódu HTTP 425

Stavový kód 425 Too Early znamená, že server nie je ochotný riskovať spracovanie požiadavky, ktorá by mohla byť opakovaná.

Očakáva sa, že používateľskí agenti, ktorí odosielajú požiadavku v skorých údajoch, po prijatí stavového kódu odpovede 425 Too Early požiadavku zopakujú. Používateľský agent MUSÍ automaticky opakovať pokus, ale žiadne opakované pokusy sa NESMÚ posielať v skorých údajoch.

V každom prípade môže sprostredkovateľ poslať stavový kód 425 Too Early ďalej. Sprostredkovateľ MUSÍ postúpiť stavový kód 425 Too Early, ak žiadosť, ktorú prijal a postúpil, obsahovala pole hlavičky Early-Data. V opačnom prípade sprostredkovateľ, ktorý prijme požiadavku v skorých údajoch, MÔŽE automaticky opakovať túto požiadavku v reakcii na stavový kód 425 Too Early, ale MUSÍ počkať na dokončenie TLS handshake na spojení, v ktorom prijal požiadavku.

Server nemôže predpokladať, že klient je schopný opakovať požiadavku, pokiaľ nie je požiadavka prijatá v skorých údajoch alebo pole hlavičky Early-Data nie je nastavené na "1". Server NESMIE vysielať stavový kód 425 Too Early, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok.

Stavový kód 425 Too Early sa štandardne nedá ukladať do vyrovnávacej pamäte. Jeho užitočné zaťaženie nie je reprezentáciou žiadneho identifikovaného prostriedku.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 425 Too Early je špecifikovaný v časti 5.2 časti RFC4918.

Protokol HTTP

prebiehajúce práce

Ako vyhodiť stavový kód 425 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 425 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 425

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 425 Too Early) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 425 Too Early
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Stav: 425 Too Early
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 425 Too Early

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 425

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 425 Too Early je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 425 Too Early v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 425 Too Early v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 425 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub