Go (Golang)

Vývojové prostredie: Go (Golang)

Go (Golang): Všeobecné

GO (známy aj ako Golang) je programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Google v roku 2009. Bol vyvinutý s cieľom vytvoriť jazyk, ktorý je rýchly, efektívny a ľahko sa v ňom programuje. Pri vývoji webových stránok sa GO často používa na vytváranie aplikácií na strane servera. Je obzvlášť užitočný na vytváranie webových aplikácií, ktoré potrebujú spracovať veľa súbežných požiadaviek, pretože sa dobre škáluje a má vysoký výkon. Má tiež vynikajúcu štandardnú knižnicu, ktorá vývojárom uľahčuje tvorbu webových aplikácií.

Go (Golang): HTTP Konštanty

http.StatusContinue
http.StatusSwitchingProtocols
http.StatusProcessing
http.StatusEarlyHints
http.StatusOK
http.StatusCreated
http.StatusAccepted
http.StatusNonAuthoritativeInfo
http.StatusNoContent
http.StatusResetContent
http.StatusPartialContent
http.StatusMultiStatus
http.StatusAlreadyReported
http.StatusIMUsed
http.StatusMultipleChoices
http.StatusMovedPermanently
http.StatusFound
http.StatusSeeOther
http.StatusNotModified
http.StatusBadRequest
http.StatusUnauthorized
http.StatusPaymentRequired
http.StatusForbidden
http.StatusNotFound
http.StatusMethodNotAllowed
http.StatusNotAcceptable
http.StatusProxyAuthRequired
http.StatusRequestTimeout
http.StatusConflict
http.StatusGone
http.StatusLengthRequired
http.StatusPreconditionFailed
http.StatusRequestEntityTooLarge
http.StatusRequestURITooLong
http.StatusUnsupportedMediaType
http.StatusRequestedRangeNotSatisfiable
http.StatusExpectationFailed
http.StatusTeapot
http.StatusMisdirectedRequest
http.StatusUnprocessableEntity
http.StatusLocked
http.StatusFailedDependency
http.StatusTooEarly
http.StatusUpgradeRequired
http.StatusPreconditionRequired
http.StatusTooManyRequests
http.StatusRequestHeaderFieldsTooLarge
http.StatusUnavailableForLegalReasons
http.StatusInternalServerError
http.StatusNotImplemented
http.StatusBadGateway
http.StatusServiceUnavailable
http.StatusGatewayTimeout
http.StatusVariantAlsoNegotiates
http.StatusInsufficientStorage
http.StatusLoopDetected
http.StatusNotExtended
http.StatusNetworkAuthenticationRequired