405

Method Not Allowed

Oficiálna stránka Kódy podstavov
Metóda použitá pre požiadavku nie je povolená

Špecifikácia stavového kódu HTTP 405

Stavový kód 405 Method Not Allowed označuje, že metóda prijatá v riadku požiadavky je pôvodnému serveru známa, ale cieľový zdroj ju nepodporuje. Pôvodný server MUSÍ v odpovedi 405 Method Not Allowed vygenerovať pole hlavičky Allow (Povoliť), ktoré obsahuje zoznam aktuálne podporovaných metód cieľového prostriedku. Odpoveď 405 Method Not Allowed sa štandardne ukladá do vyrovnávacej pamäte, t. j. ak definícia metódy alebo explicitné riadenie vyrovnávacej pamäte neuvádza inak.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 405 Method Not Allowed je špecifikovaný v časti 6.5.5 časti RFC7231.

Ako vyhodiť stavový kód 405 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 405 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 405

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 405 Method Not Allowed) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 405 Method Not Allowed
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Stav: 405 Method Not Allowed
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 405 Method Not Allowed

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 405?

Riešenie problému so stavovým kódom HTTP 405 Method Not Allowed spočíva vo vykonaní potrebných zmien na strane klienta alebo servera. V nasledujúcom texte vysvetlím rôzne prístupy, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém:

  1. Preskúmajte podporované metódy HTTP: Stavový kód 405 Method Not Allowed sa objaví, keď klient použije metódu HTTP, ktorá nie je podporovaná serverom. Uistite sa, že používate správnu metódu, napríklad GET, POST, PUT alebo DELETE, v závislosti od akcie, ktorú chcete vykonať. Skontrolujte dokumentáciu API alebo servera, aby ste zistili podporované metódy pre daný zdroj.
  2. Prekontrolujte adresu URL: Je možné, že adresa URL je nesprávne naformátovaná alebo neplatná, čo vedie k chybe 405 Method Not Allowed. Uistite sa, že adresa URL je správna a odkazuje na správny prostriedok na serveri.
  3. Kontrola prístupových oprávnení: Chyba 405 Method Not Allowed sa môže vyskytnúť, ak klient nemá potrebné oprávnenia na vykonanie požadovanej akcie na prostriedku. Skontrolujte mechanizmy kontroly prístupu na serveri a uistite sa, že klient má požadované oprávnenia.
  4. Kontrola konfigurácie servera: Server môže byť nakonfigurovaný tak, aby blokoval určité metódy HTTP pre určité zdroje. Skontrolujte konfiguráciu servera a uistite sa, že požadovaná metóda je pre daný prostriedok povolená. Ak máte prístup ku konfigurácii servera, môžete ju zodpovedajúcim spôsobom upraviť.
  5. Kontrola firewallov a proxy serverov: Je možné, že firewally alebo proxy servery obmedzujú prevádzku HTTP a spôsobujú chybu 405 Method Not Allowed. Uistite sa, že firewally alebo proxy servery sú správne nakonfigurované a povoľujú požadované metódy HTTP na komunikáciu.
  6. Aktualizujte používaný softvér: Niekedy môžu chyby spôsobovať zastarané alebo chybné verzie softvéru (napríklad webových prehliadačov alebo klientov API). Aktualizujte používaný softvér na najnovšiu stabilnú verziu a skontrolujte, či problém pretrváva.
  7. Konzultácia dokumentácie alebo podpory: Ak žiadne z uvedených riešení problém nevyrieši, mali by ste sa obrátiť na oficiálnu dokumentáciu servera alebo API. Tam môžete nájsť konkrétne informácie alebo ďalšie kroky na riešenie problémov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na technickú podporu servera alebo API, ktorá vám poskytne ďalšiu pomoc.

Poznamenajte, že riešenie chyby 405 Method Not Allowed môže závisieť od konkrétneho prostredia a kontextu.

.

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 405

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 405 Method Not Allowed je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 405 Method Not Allowed v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 405 Method Not Allowed v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 405 s prehliadačom

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Kódy podstavov stavového kódu 405

Podstavové stavové kódy sú čisto technické a nikdy by sa nemali posielať používateľovi. Ak sa napríklad vyhodí stavový kód 405.1, môže sa zaznamenať, ale používateľovi sa pošle stavový kód 405.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Neoficiálne
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub